Find your job

Social - Civil Services Top 5 Jobs

  1. Security Guard
  2. Unitcoördinator
  3. Beleidsmedewerker
  4. Senior Policy Officer
  5. Maatschappelijk Werker

All jobs in Social - Civil Services

Juridisch Beleidsmedewerker

Het Stafbureau van het Ministerie van VROMI is momenteel op zoek naar een enthousiaste, dynamische, ervaren en goed opgeleide professional om de functie van Juridisch Beleidsmedewerker in te vullen.

Interested? Get the details here how to apply.

 Voor meer informatie kun jij terecht op onze website op

http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx


of kunt u contact opnemen met de heer Louis Brown, Secretaris Generaal per email adres: Louis.Brown@sintmaartengov.org 

Ben jij de juiste kandidaat voor deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk vóór 26 april 2019 naar careers@sintmaartengov.org.

Taken:
Beleidsontwikkeling op een specifiek beleidsterrein
• Je inventariseert en analyseert maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het betreffende beleidsterrein en beoordeelt het belang ervan voor het beleidsterrein;

• Beoordeelt inhoudelijk de beleidsvoorstellen van derden vanuit de eigen discipline;

• Adviseert over de productontwikkeling en levert een bijdrage aan de kwaliteitszorg op het aandachtsgebied;

Beleidsimplementatie
• Adviseert over de uitvoeringsaspecten van beleidsvoornemens op het betreffende beleidsterrein.

• Monitort en begeleidt de uitvoering van beleids(plannen en -activiteiten) en veranderingstrajecten en adviseert over aanpassingen daarvan.

• Stelt regelgeving, uitvoeringsbesluiten, vergunningen, subsidietoekenningen en verordeningen op.

• Voert vooroverleg met belanghebbenden over de uitvoering van beleid, bewaakt de voortgang van de beleidsuitvoering en stelt voortgangsnotities op.

• Evalueert knelpunten bij de beleidsuitvoering, toetst de effectiviteit van de beleidsmaatregelen en stelt voorstellen tot aanpassing van het beleid op.

Advisering over bestuurlijk-juridische aangelegenheden
• Je adviseert over bestuurlijk-juridische aangelegenheden en vraagstukken.

• Stelt juridische expertise beschikbaar aan andere afdelingen en diensten voor wat betreft juridische aspecten van beleidsadviezen.

• Bestudeert en analyseert de juridische aspecten van de problematiek die zich voordoen in de betreffende beleidsterreinen, adviseert daarover en schakelt bij complexe vraagstukken anderen in.

• Stelt voorstellen op op bestuursrechtelijk en/of civielrechtelijk terrein (bijv. aansprakelijkheid-stellingen, bouwprojecten, aanbestedingen, e.d.).

• Participeert in beleidsprojecten en bewaakt de juridische kwaliteit van het beleid. Behandelt interne bezwarenprocedures en levert een bijdrage aan de behandeling van beroepsprocedures, schadeclaims en voert daarover correspondentie met derden.

• Stelt verordeningen, subsidieregelingen, overeenkomsten, statuten en convenanten op. Adviseert over relevante wetswijzigingen en jurisprudentie en levert een bijdrage aan het opstellen van wet- en regelgeving.

• Stelt nota's op voor andere dienstonderdelen op het gebied van bijvoorbeeld overheidsaansprakelijkheid en civielrechtelijke aansprakelijkheid.

• Organiseert informatiebijeenkomsten bij wijzigingen van wetgeving of jurisprudentie.

• Voert overleg met adviesbureaus, advocaten, of anderen over juridische aangelegenheden.

Minimale functie-eisen: 
• Academisch werk - en denkniveau;

• Brede kennis van het betreffende beleidsterrein van overheidszorg en van relevante aanverwante beleidsterreinen;

• Specialistische kennis van het vigerende recht, zowel op bestuurs- en staatsrechtelijk als op civielrechtelijk terrein;

• Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de overheidsorganisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en gevoeligheden;

• Vaardigheid in het afstemmen en opstellen van beleids- en adviesnota's, processtukken, wetswijzigingen, verzoeken, plannen, e.d.;

• Vaardigheid in het inschatten van de bestuurlijke verhoudingen en de bestuurlijke/politieke en technische haalbaarheid van adviezen of voorstellen.


Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal NAf. 4.365,00 en maximaal NAf. 8.662,00 bruto per maand bij een volledige werkweek van 40 uur.

Quick overview

Interested? Get the details here how to apply.

 Voor meer informatie kun jij terecht op onze website op

http://www.sintmaartengov.org/government/Pages/Employment.aspx


of kunt u contact opnemen met de heer Louis Brown, Secretaris Generaal per email adres: Louis.Brown@sintmaartengov.org 

Ben jij de juiste kandidaat voor deze functie, stuur dan uw sollicitatiebrief en CV uiterlijk vóór 26 april 2019 naar careers@sintmaartengov.org.

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password