Find your job

Management Top 5 Jobs

 1. Digital Marketing Manager
 2. Commercial Manager
 3. Director of Operations
 4. Manager Compliance
 5. Digital Marketing Manager

All jobs in Management

Afdelingshoofd Zorg

Social and Health Insurances (SZV) is op zoek naar een Afdelingshoofd Zorg. 

Interested? Get the details here how to apply.

Informatie en reactie:

Informatie over SZV is te vinden op www.szv.sx. Nadere informatie over de functie is via email te verkrijgen bij Human Resources Department: hr@szv.sx.


Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diplomas/certificaten, uitsluitend per e-mail, vóór 26 april 2019 naar Human Resources Department van SZV, hr@szv.sx, onder vermelding van: Afdelingshoofd Zorg.

Functie-inhoud:

De afdeling Zorg is verantwoordelijk voor het beoordelen van zorgaanvragen en het uitvoeren van de medische en organisatorische begeleiding van medische uitzendingen naar het buitenland.

Binnen de afdeling Zorg worden de volgende hoofdprocessen uitgevoerd:

- Organiseren Medische Uitzendingen naar het buitenland;
- Beoordelen en accorderen aanvullende zorg aanvragen en/of machtigingsverzoeken na opname in ziekenhuis in buitenland.

 

Het afdelingshoofd Zorg is eindverantwoordelijk voor het goedkeuren van aanvragen voor machtigingen medische zorg alsmede de medische uitzending naar het buitenland. Het hoofd is de eindverantwoordelijke die vervolgverzoeken voor medische zorg in het buitenland accordeert na beoordeling en goedkeuring door de medische adviseur beoordeelt en goedkeurt.

Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de efficiënte en effectieve organisatie van de medische uitzendingen en heeft daarin een beleidsmatige rol en een monitorende rol. Het afdelingshoofd stuurt hiertoe een team aan die de organisatie van de medische uitzendingen regelt. Het afdelingshoofd Zorg rapporteert hiërarchisch aan de Unitmanager Operations.

 

De Afdelingshoofd Zorg houdt zich bezig met:

1. Leiding geven aan de afdeling Bijzondere Machtigingen:

- Plant, coördineert en bewaakt de voortgang van de werkzaamheden van de afdeling Zorg en stuurt de medewerkers direct of indirect zodanig aan dat de werkzaamheden met de juiste prioriteit, effectiviteit, efficiëntie worden uitgevoerd;
- Beheert en bewaakt de budgetten en is verantwoordelijk voor de prestaties van de afdeling Zorg;
- Draagt zorg dat de werknemers van de afdeling Zorg gemotiveerd hun werk doen en is verantwoordelijk voor coaching indien prestaties en/of werkgedrag afwijken van de gestelde norm;
- Houdt toezicht op een efficiënte indeling en werkverdeling van het personeel;
- Stelt jaarlijks afdelingsplan op, inclusief budget, personeelsplan en competenties om de productiviteit en kwaliteit van de werkzaamheden van de afdeling te garanderen;
- Geeft uitvoering aan het SZV-personeelsbeleid (houden van beoordelingsgesprekken, werkgesprekken, opstellen van trainingsplannen e.d.);
- Garandeert een optimale interne informatievoorziening middels regelmatig overleg;
- Draagt zorg voor het bijhouden van personeelsgegevens en controleert de aan -en afwezigheidoverzichten, gewerkte uren, overuren etc.
- Is verantwoordelijk voor het opstellen van AO/IC-beschrijvingen van de afdeling conform SZV format en voor de continue aandacht voor procesverbetering;
- Neemt deel aan relevante project/werkgroepen binnen SZV en brengt innovatieve voorstellen ter verbetering van de bedrijfsvoering in;
- Adviseert de Unitmanager Verzekeringen ten aanzien van vraagstukken die spelen binnen de unit.

 
2. Verantwoordelijk voor de organisatie van Medische Uitzendingen naar het buitenland:

- Ziet erop toe dat verlengingen van medische uitzendingen, verzoeken voor medische ingrepen/handelingen aanvullend op eerder geaccordeerde verzoeken wordt geaccordeerd;
- Ziet erop toe dat garantiebrieven voor medische uitzending, bedragen voor daggeldvergoedingen voor patiënten en begeleiders in het buitenland wordt geaccordeerd;
- Ondersteunt Afdeling Zorginkoop met betrekking tot beleid en procedures rondom medische uitzendingen op basis van analyse van gegevens over medische uitzendingen (locaties, verblijfsduur etc.) en de logistieke dienstverlening in het buitenland;
- Is contactpersoon met de zorg verlenende organisaties bij structurele klachten, problemen die zich voordoen bij bepaalde behandelingen, ziekenhuizen of landen. Komt samen met afdeling Zorginkoop tot constructieve oplossingen;
- Ziet erop toe dat de status en voortgang van alle uitgezonden patiënten door SZV wordt gemonitord;
- Monitort de kwaliteit van de hulpverlening in de verschillende buitenlandse ziekenhuizen en de logistieke dienstverlening op basis van de patiënt ervaringen, signalen vanuit de Casemanagers en afspraken zoals vastgelegd in het zorgcontract;
- Behandelt samen met Senior Medewerker Medische Uitzendingen klachten met betrekking tot medische uitzendingen;
- Ondersteunt Adviseur Juridische Zaken bij het opstellen van verweerschriften en verweer bij LAR-zaken.


Verricht overige werkzaamheden die beschouwd worden als noodzakelijk, behorende bij de functie en/of afdeling.

 

Speelruimte:

Het afdelingshoofd Zorg beslist zelfstandig over de operationele planning en uitvoering (procedures en richtlijnen) van de afdeling binnen de kaders van het afdelingsbeleid en algemene regels van de organisatie. Het afdelingshoofd heeft tekenbevoegdheid voor alle medisch gerelateerde brieven, zoals garantiebrieven. De goedkeuring van de directeur is altijd vereist bij bijzondere uitgaven voor medische voorzieningen en goedkeuring Minister bij on-verzekerde patiënten.

Verantwoording: Het afdelingshoofd Zorg rapporteert hiërarchisch aan de Unitmanager Operations.


Kennis & Kunde:

Kennis:
- Kennis van sociale wetgeving en de betreffende landsverordeningen
- Kennis van AO/IC-processen binnen SZV
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en Engels

Profiel:
- Werk- en denkniveau : WO   
- Opleiding : Bedrijfskunde en/of aanverwante opleiding
- Werkervaring : Minimaal vijf (5) jaar ervaring als afdelingshoofd in een soortgelijke functie
- Affiniteit met bedrijfs- en/of verzekeringsgeneeskunde

Wij bieden:

Wij bieden daarnaast aantrekkelijk secundaire arbeidsvoorwaarden. SZV is een organisatie in transitie, waardoor er veel ruimte is voor nieuwe initiatieven. De organisatie stimuleert medewerkers om zich zelf te ontplooien, hetzij door training on the job, of door externe opleiding, of een combinatie van beiden. Bij een eventuele indiensttreding wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. SZV geeft de voorkeur aan kandidaten die beschikken over de Nederlandse nationaliteit, of kandidaten die beschikken over een permanente verblijfsvergunning, zonder werkverbod, voor Sint Maarten.

Quick overview

 • Management
 • St. Maarten, Philipsburg
 • Social & Health Insurance
 • Voltijd
 • Vast
 • Wetenschappelijke opleiding
 • Minimaal vijf (5) jaar
 • Starter carrière
 • Bedrijfskunde of vergelijkbaar
 • Gezondheidszorg Management
 • Direct door werkgever

Interested? Get the details here how to apply.

Informatie en reactie:

Informatie over SZV is te vinden op www.szv.sx. Nadere informatie over de functie is via email te verkrijgen bij Human Resources Department: hr@szv.sx.


Belangstelling?

Stuur je schriftelijke sollicitatie met CV en diplomas/certificaten, uitsluitend per e-mail, vóór 26 april 2019 naar Human Resources Department van SZV, hr@szv.sx, onder vermelding van: Afdelingshoofd Zorg.

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password