Find your job

Engineering Top 5 Jobs

 1. Technical Assistant
 2. Technical Support
 3. Geotechnician
 4. Technical Supervisor
 5. Heavy Equipment Diesel Mechanic

All jobs in Engineering

Inspector Health, Safety & Environment

De Inspector Health, Safety & Environment is verantwoordelijk voor de stimulering en inspectie van de operationele veiligheid (inclusief brandpreventie en repressieve), industriële hygiëne en milieu aspecten van het bedrijf.

Interested? Get the details here how to apply.

Sollicitatieprocedure:

Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij dhr. C. Nicolina, Head of Department Health, Safety & Environment, toestel 4632186.


Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun interesse schriftelijk kenbaar maken naar info@aqualectra.com.

Klik hier naar de website van Aqualectra om te solliciteren

Sluitingsdatum: binnen 10 werkdagen - 28 maart 2019

Functie-inhoud:

Ziet toe op nakoming van het HSE beleid (inclusief brandpreventie) toe in de toegewezen bedrijfssegment:

 • Neemt binnen de afgesproken kaders actief deel aan periodieke inventarisaties en evaluaties ter beheersing van risico’s op het gebied van veiligheid, brand, gezondheid en milieu;
 • Stelt aanbevelingen op ter accordering aan Head of Department HSE; volgt de voortgang van de implementatie en rapporteert hierover;
 • Voert volgens een door Head of Department HSE geaccordeerd programma reguliere inspecties uit gericht op de veiligheid, gezondheid en milieuaspecten. Controleert de naleving van beleid en procedures op deze gebieden.
 • Neemt afwijkingen waar en onderneemt gepaste maatregelen en biedt overtuigend bewijs voor verbetering, bereidt rapportages en aanbevelingen namens het management;
 • Registreert, onderzoekt en rapporteert veiligheidsincidenten en (bijna) bedrijfsongevallen, doet voorstellen voor preventieve maatregelen en ondersteunt de lijn in de uitvoering hiervan;
 • Treft als eerste respons repressieve maatregelen in noodsituaties, zoals bij een brand, ter voorkoming/beperking van persoonlijk letsel of schade aan bedrijfsinstallaties;
 • Keurt stellingbouw en stellingbouwmateriaal en ziet toe op de periodieke keuring van zwaar materieel en de goede staat van de brandpreventie- c.q. brandbestrijdingsinstallaties en –inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Leidt rampenoefeningen;
 • Initieert en/of assisteert bij het opstellen en actueel houden van HSE-voorschriften, procedures en –instructies (incl. brandpreventie). Beheert de voorraad EHBO middelen op verschillende locaties.

Ondersteunt het lijn management in de uitvoer van voorzorgsmaatregelen:

 • Adviseert en ondersteunt Lijnmanagement –gevraagd en ongevraagd- met o.a. het opstellen van jaarplannen;
 • Beheert het werkvergunningenstelsel binnen de vastgestelde kaders.

Voert taken uit die inherent aan de functie verbonden zijn. Hiervoor:

 • Voorkomt industriële ongelukken en materiele schade of verlies;
 • Voorkomt het verlies aan werkuren;
 • Verzorgt voorlichting en training aan verschillende doelgroepen en personeelsleden van Aqualectra;
 • Stelt de veiligheidsbulletin elke kwartaal op;
 • Neemt uit hoofde van de functie zitting in de HSE-commissie en neemt voor de Head of Department waar in de bedrijfshulpverleningsorganisatie en in de rampenbestrijdingsorganisatie van Aqualectra;
 • Draagt zorg voor een adequate administratie en voorziet de leiding van adequate planning- en stuurinformatie;
 • Houdt de aan-/afwezigheid en vervanging bij van in de Bedrijfshulpverlening ingedeelde medewerkers;
 • Vertegenwoordigt Aqualectra in voorkomende gevallen op het gebied van HSE.

Functie-eisen en competenties:

 • Opleiding: HBO Veiligheidskunde;
 • 3 jaar werkervaring;
 • Kennis van productie- en Distributieprocessen Aqualectra;
 • Kennis van meetprogramma’s en technieken voor trendanalyse;
 • Behandeling van gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in Aqualectra-processen;
 • Brandpreventie- en bestrijdingstechnieken;
 • Gecertificeerd voor de keuring van stellingbouw;
 • Kwaliteitsmanagement, certificeringsprocessen en auditing;
 • Expertise/ Vakennis;
 • Initiatief/ Proactief;
 • Integriteit;
 • Overtuigingskracht en beïnvloeding;
 • Communicatie (Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Quick overview

 • Engineering
 • Curacao, Willemstad
 • Aqualectra
 • Full Time
 • Permanent
 • HBO opleiding
 • Drie (3) jaar
 • Starter carrière
 • Veiligheidskunde
 • EHS, OHS, HSSE, HSE, HSSE&Q
 • Direct Employer

Interested? Get the details here how to apply.

Sollicitatieprocedure:

Nadere informatie omtrent deze functie is te verkrijgen bij dhr. C. Nicolina, Head of Department Health, Safety & Environment, toestel 4632186.


Kandidaten dienen binnen 10 werkdagen na het verschijnen van deze advertentie hun interesse schriftelijk kenbaar maken naar info@aqualectra.com.

Klik hier naar de website van Aqualectra om te solliciteren

Sluitingsdatum: binnen 10 werkdagen - 28 maart 2019

Login

Not yet registered? It only takes a minute.

Not yet convinced? Look at the advantages of registering

Register

Already have an account? Login.

Recover your password